Nhảy đến nội dung
x

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

1. Hội thảo xây dựng và phát triển tầm nhìn doanh nghiệp

2. Hội thảo về tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

3. Các chương trình hội thảo theo từng vấn đề mà cộng đồng kinh doanh quan tâm ở từng thời kỳ