Nhảy đến nội dung
x

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

1.Chương trình tư vấn về xây dựng mô hình chiến lược kinh doanh
2.Chương trình tư vấn marketing, bán hàng và xây dựng thương hiệu
3.Chương trình tư vấn về quản trị nhân sự
4.Chương trình tư vấn xây dựng hệ thống trả lương
5.Chương trình tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp
6.Chương trình tư vấn về thiết lập hệ thống thống kê và báo cáo nội bộ cho doanh nghiệp (kết hợp với giới thiệu phần mềm thống kê báo cáo)
7.Chương trình tư vấn về khảo sát và lập dự án đầu tư (tiền khả thi, khả thi)
8.Chương trình tư vấn về phân tích chi phí, thống kê lãng phí và tư vấn giải pháp quản lý để hạ giá thành sản phẩm
9.Chương trình tư vấn về phân tích công việc và chuẩn hoá quy trình hoạt động (kết hợp với giới thiệu phần mềm quản lý)
10. Chương trình tư vấn về áp dụng các công cụ quản lý trực quan
11. Chương trình tư vấn về tổ chức hoạt động bảo trì tổng thể TPM
12. Chương trình tư vấn về thành lập doanh nghiệp
13. Tư vấn theo yêu cầu của Doanh nghiệp