Nhảy đến nội dung
x

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

MỤC TIÊU

- Nhận dạng được những vấn đề quan trọng về quản trị nhân sự tại DN.

- Thảo luận về các giải pháp cần thực hiện để giải quyết các vấn này tại DN.

 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

- Giúp DN giải  quyết được các vấn đề  liên quan trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tạo ra các động lực thúc đẩy tăng năng suất và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

- Nâng cao năng lực quản trị nhân sự của đội ngũ cán bộ chủ chốt.

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

- Doanh nghiệp đang gặp những vấn đề rắc rối như: tinh thần làm việc của người  lao động sa sút, tỉ lệ bỏ và thuyên chuyển công việc gia tăng, năng suất và chất lượng thực hiện công việc của người lao động kém.