Nhảy đến nội dung
x

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

MỤC TIÊU

- Hiểu được cơ sở khoa học của chính sách tiền lương nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Doanh nghiệp.

- Đánh giá được các mặt hạn chế trong các chính sách tiền lương của Doanh nghiệp hiện nay.

- Thảo luận về các nội dung, cơ sở của các chính sách lương mới của Doanh nghiệp.
 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

- Giúp Doanh nghiệp xây dựng được một chính sách lương khoa học, sát thực tiễn và thúc đây hiệu quả sản  xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực của các nhà quản trị. 

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Các Doanh nghiệp đang gặp những vấn đề về tiền lương như chính sách lương còn mang nặng tính cào bằng, cảm tính, chưa tạo ra được động lực thúc đẩy năng suất cá nhân người lao động, chất lượng thực hiện công việc của người lao động thấp, mức độ hài lòng của khách hàng kém, doanh thu sụt giảm,…