Nhảy đến nội dung
x

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

MỤC TIÊU

- Hướng dẫn quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên các công cụ của các tập đoàn tư vấn hàng đầu trên thế giới..

- Cùng với các nhà quản trị DN thảo luận và bàn bạc các vấn đề về chiến lược của DN.

 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

- Giúp DN xây dựng chiến lược kinh doanh có căn cứ khoa học và sát thực tiễn, qua đó định hướng cho việc đầu tư nguồn lực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường năng lực quản trị chiến lược cho DN.
 

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

- Doanh nghiệp đang lúng túng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh. Hoặc đang đương đầu với những vấn đề phức tạp trong việc lựa chọn chiến lược kinh doanh.