Nhảy đến nội dung
x

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

MỤC TIÊU

Đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp.
 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

Cung cấp các thông tin phản hồi giúp Doanh nghiệp hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những mong đợi của khách hàng, qua đó góp phần làm tăng doanh thu, và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

 

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Tất cả các Doanh nghiệp trong các ngành sản xuất và dịch vụ.