Nhảy đến nội dung
x

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN

MỤC TIÊU

- Cung cấp phương pháp luận căn bản trong việc xây dựng và phát triển tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi.

- Thảo luận các vấn đề này tại doanh nghiệp.
- Giúp DN xây dựng tầm nhìn hoặc xem xét lại tầm nhìn, sứ mạng của mình một cách có căn cứ khoa học và thực tiễn hơn. 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
- Giúp DN phác thảo một đường lối phát triển hoạt động kinh doanh bền vững và hiệu quả trong hiện tại cũng như trong tương lai. 


TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

- DN mới bắt đầu hình thành; các DN đang gặp khó khăn trong kinh doanh hoặc các DN đang ở đỉnh cao, chuẩn bị các thay đổi trong CLKD.